Sotning av eldstad och rökkanal

Varför sotning?

Vi är skyldiga att utföra sotning på allt som är i bruk och aktivt. Vermikulitskivor i kaminer är en förbrukningsvara och dessa slits med tiden, dessa ersätts inte om de skulle gå sönder vid en normal sotning.

Att tänka på inför sotning av rökkanal och eldstad

• För att vi ska kunna utföra vårt jobb enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” måste vi få tillträde till er fastighet och de utrymmen som har anknytning till de objekt som ska sotas.
• Vilka objekt det gäller och vilken tid vi vill sota meddelas vid avisering.
• Tiden vilken vi ska komma under kan kanske verka lång men det kan hända mycket som stör vår arbetsplanering. Därmed måste vi ha en ganska vid tidsram att röra oss inom. Vi hoppas att ni har överseende med detta.
Skulle inte tiden passa måste detta meddelas i god tid så vi kan planera om vårt jobb. De flesta vill ha tider först på morgonen, sist på dagen eller vid lunchtid. Tyvärr går detta inte alltid att tillgodose, därför är vi tacksamma om vårt besök går att genomföra under den tid vi föreslagit, de gånger vi besöker er fastighet.
• Stege för tillträde till tak ska vara framtagen. Stege, takstege samt glidskydd ska vara vid gott skick. Vintertid ska det vara skottat när så erfordras.
• Att skydda känsliga ytor såsom golv och väggar runt eldstaden som ska sotas och den väg som sotaren ska gå till eldstaden.
• Att sopskyffel samt kärl i plåt med tätslutande lock för att förvara sotet i finns framtaget. Vi kan även erbjuda er sotsugning, vilket innebär att sotaren använder sin stoftsug till att suga upp ert sot, förvara detta och avlägsna det på avsedd plats. Detta är en tilläggstjänst som avtalas muntligt, priset är 100 kr/tillfälle.
• Att arbetshindrande föremål så som kryddhylla, förugn, pelletsbrännare och andra lösa föremål är borttagna vid sotning.

Soteld

Soteld, eller skorstensbrand, uppkommer när tjära i en skorsten eller eldstad börjar brinna.
Tjäran uppkommer vanligen på grund av fuktig ved eller för lite tilluft till eldstaden.
En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer över 1000° C.
Sotelden kan leda till skador och försvagningar på skorstenen och i värsta fall leda till brandspridning.
Kontakta alltid en skorstensfejare för att utföra en statusbesiktning efter att en soteld ägt rum.

Brandskyddskontroll

Vi utför brandskyddskontroll enligt de anvisningar som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Bredskap) har beslutat enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”.
För mer info se msbsf 2014:6 och Bergslagens räddningstjänst.

Brandskyddskontrollen utförs enligt fem punkter:

• Sot och beläggningar – Finns risk för soteld eller stopp?
• Skador eller förändringar i det tekniska utförandet.
• Temperaturer – Har anläggningen utsatts för allt för höga temperaturer?
• Tryckförhållanden – Är det erforderligt undertryck i eldstaden?
• Täthet – Finns det synliga tecken på läckage på rökkanalen?
Samtliga uppmärksammade fel och brister rapporteras till fastighetsägaren för vidare undersökningar eller åtgärder.

Hur lång tid och hur ofta ska det utföras

Kommunen har beslutat om taxan för brandskyddskontroll.

Kontrollen är beräknad att ta mellan 15 och 30 minuter.

Beslutade taxor förutsätter att kontrollen kan utföras enligt vår planering och den tidpunkt vi aviserat. För egna önskemål om dag och tid uttas extra avgift.

Fristen för brandskyddskontroll är 3 eller 6 år för eldstäder och 2 år för imkanal/storkök/restaurang och den bestäms av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

I förarbetet till lagstiftningen framgår att kommunen har rätt att bestämma tidpunkt för första kontrollen, detta för att ge förutsättning att planera utförandet så att en jämn årlig arbetsvolym kan åstadkommas.