Sotning och Brandskyddskontroll

Varför sotning?
-En fråga om säkerhet för dig och dina grannar!

Sotning och rengöring av både eldstad och skorsten är lagstadgad. Det innebär att risken för soteld minskar och driftsäkerheten ökar. Vi upplyser om eventuella förändringar och skador samt informerar vid behov om eldningsrutiner och vedhantering, då detta leder till en förbättring av både den inre och yttre miljön.
Många grannosämjor kan undvikas genom att elda på ett säkert sätt.

Brandskyddskontrollens uppgift är att med olika metoder besiktiga eldstad och skorsten med fokus på brandsäkerhet. Kontrollen utförs av en utbildad skorstensfejartekniker eller ingenjör.

Soteld

Soteld, eller skorstensbrand, uppkommer när tjära i en skorsten eller eldstad börjar brinna.
Tjäran uppkommer vanligen på grund av fuktig ved eller för lite tilluft till eldstaden.

En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer över 1000° C.
Sotelden kan leda till skador och försvagningar på skorstenen och i värsta fall leda till brandspridning.

Kontakta alltid en skorstensfejare för att utföra en statusbesiktning efter att en soteld ägt rum.